معرفی

مشخصات فردی

عبدالرضا سبحانی

نام - نام خانوادگی : عبدالرضا   سبحانی

پست الکترونیکی : a_sobhani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت آموزش عالی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

  • عضو شورای پژوهش و فتاوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-1392 تا 1395   
  • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروهM BA   دانشکده 1394   
  • عضو هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی1389   
  • مشاور عالی رئیس واحد علوم وتحقیقات ومدیر کل دفتر هماهنگی ونظارت بر واحدها وپردیسها از 1392 تا 1393   
  • مشاور عالی سرپرست دانشگاه فرهنگیان از 1392   
  • سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان تهران 1395 تا کنون


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 77-11-8

عبدالرضا سبحانی
عبدالرضا سبحانی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^